Земјо Македонска (Zemjo Makedonska)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=VjifDCrInCk
Vaska Ilieva - Zemjo Makedonska
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=YYXbH13KziY

Земјо Македонска

Земјо Македонска, уважавам те
Земјо Македонска, поздравјавам те
Земјо Македонска, земјо турско-ропска Македонијо, уважавам те.
Земјо Македонска, земјо турско-ропска Македонијо, поздравјавам те.
/ Поздравјавам твојте Македонијо, гори високи /
/ Горите висојте, и по теб’ херојте Македонијо, што ги раѓаш ти /
/ По теб’ се белеат Македонијо, безбројни стада, /
/ Стадата белеат, а гроздови зрејат Македонијо, по твој ридови. /
/ Ништо не те плаши Македонијо, на овој бели свет, /
/ Кој душман ќе влезе, жив нема да излезе Македонијо, ти го ставаш в гроб. /


Zemjo Makedonska

Zemjo Makedonska, uvažavam te
Zemjo Makedonska, pozdravjavam te
Zemjo Makedonska, zemjo tursko-ropska Makedonijo, uvažavam te.
Zemjo Makedonska, zemjo tursko-ropska Makedonijo, pozdravjavam te.
/ Pozdravjavam tvojte Makedonijo, gori visoki /
/ Gorite visojte, i po teb’ herojte Makedonijo, što gi ragjaš ti /
/ Po teb’ se beleat Makedonijo, bezbrojni stada, /
/ Stadata beleat, a grozdovi zrejat Makedonijo, po tvoj ridovi. /
/ Ništo ne te plaši Makedonijo, na ovoj beli svet, /
/ Koj dušman kje vleze, živ nema da izleze Makedonijo, ti go stavaš v grob. /


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM