За кого ги чуваш, Дано (Za kogo gi čuvaš, Dano)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

За кого ги чуваш, Дано

За кого ги чуваш, Дано, лицето
За кого ги чуваш, Дано, очите
За кого ги чуваш, Дано, снагата
Таа равна снага, Дано, мермерна
Таа медна уста, Дано, цървена.
Галена галена, Дано, кой ке я
Твойта руса коса, Дано, милува
Сърмено елече, Дано, разкопча
Тия медни устни, Дано, целува.
Не лудувай, лудо младо по мене,
Не губи си луди-млади години
Си нокяме стара майка арма
Са за едно старо аро богато.
Бог да бие лудо море тие майки
Тиу майки, лудо море татковци
Що си женат лудо море децата
За пусти пари лудо богатства.

Za kogo gi čuvaš, Dano

Za kogo gi čuvaš, Dano, liceto
Za kogo gi čuvaš, Dano, očite
Za kogo gi čuvaš, Dano, snagata
Taa ravna snaga, Dano, mermerna
Taa medna usta, Dano, cyrvena.
Galena galena, Dano, koj ke ja
Tvojta rusa kosa, Dano, miluva
Syrmeno eleče, Dano, razkopča
Tija medni ustni, Dano, celuva.
Ne luduvaj, ludo mlado po mene,
Ne gubi si ludi-mladi godini
Si nokjame stara majka arma
Sa za edno staro aro bogato.
Bog da bie ludo more tie majki
Tiu majki, ludo more tatkovci
Što si ženat ludo more decata
Za pusti pari ludo bogatstva.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM