Sila kale bal

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

|: Jekh e čaja daje
   lele me mangav
   voy si but šuži
   sar go rakljori :|
|: Sila kale bal
   thay zelene yakha
   me mangav la daje
   kay si voy šukar :|
|: Ka dikhel man daye
   baro kham tato
   Sar' o kham tato
   me sem baxtalo :|
|: Sila kale bal
   thay šukar yakha
   me mangav la daje
   o' la me ka lav :|
Voy phučel man daye
dal ka lav la me
te ni lav la me
čor ka merel
Biyav ka kerav
muzika ka lav
muzika ka lav
thay ka pokinav
Sila kale bal...


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM