Одучи се, бело Маре (Oduči se, belo Mare)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Одучи се, бело Маре

Одучи се, бело Маре, ти од мене,
Одучи се, бело Маре, ти од мене,
да не врвиш, бело Маре, покрај мене,
покрај мене, бело Маре, крај портите.
Кога врвиш, бело Маре, лошо чиниш,
кога врвиш, бело Маре, лошо чиниш,
рамна снага, бело Маре, растресуваш,
срцето ми, бело Маре, разболуваш.
Ќе те грабнам, бело Маре, од мајка ти,
ќе те грабнам, бело Маре, од мајка ти,
ќе те носам, бело Маре, в Солун града,
в Солун града, бело Маре, баир маала.
В Солун града, бело Маре, баир маала,
В Солун града, бело Маре, баир маала,
там ме чека, бело Маре, стара мајка,
стара мајка, бело Маре, стари татко.

Oduči se, belo Mare

Oduči se, belo Mare, ti od mene,
Oduči se, belo Mare, ti od mene,
da ne vrviš, belo Mare, pokraj mene,
pokraj mene, belo Mare, kraj portite.
Koga vrviš, belo Mare, lošo činiš,
koga vrviš, belo Mare, lošo činiš,
ramna snaga, belo Mare, rastresuvaš,
srceto mi, belo Mare, razboluvaš.
Kje te grabnam, belo Mare, od majka ti,
Kje te grabnam, belo Mare, od majka ti,
kje te nosam, belo Mare, v Solun grada,
v Solun grada, belo Mare, bair maala.
V Solun grada, belo Mare, bair maala,
V Solun grada, belo Mare, bair maala,
tam me čeka, belo Mare, stara majka,
stara majka, belo Mare, stari tatko.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM