Небета (Nebeta)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Небета

1.

Лено ле, Лено залено !
Снощи са Лена сгодили,
снощи са Лена сгодили,
от сутра се поварнала,
Снощи са Лена сгодили,
от сутра се поварнала.

2.

Майка и вели говори
девойче не го повращай,
не мой ми вращай людето,
не мой ми срами момчето,
Не мой ми вращай людет,
не мой ми срами момчето.

3.

Майка ле ти е донело :
свилен и лено колане,
свилен и лено колане,
бели нижани мерджане,
свилен и лено колане,
бели нижани мерджане.

4.

Не тю му мале колане,
Не�??тю�??му�??бели�??мерджане.
Я че си люба Никола,
Никола, млада комита.
Я че си люба Никола,
Никола, млада комита.

5.

Чакам го мале да дойде,
в гора зелена да ида.
В гора зелена да ида,
млада комита да стана.
Млада комита да стана,
на рамо пушка да нося.

Nebeta

1.

Leno le, Leno zaleno !
Snošti sa Lena sgodili,
snošti sa Lena sgodili,
ot sutra se povarnala,
Snošti sa Lena sgodili,
ot sutra se povarnala.

2.

Majka i veli govori
devojče ne go povraštaj,
ne moj mi vraštaj ljudeto,
ne moj mi srami momčeto,
Ne moj mi vraštaj ljudet,
ne moj mi srami momčeto.

3.

Majka le ti e donelo :
svilen i leno kolane,
svilen i leno kolane,
beli nižani merdžane,
svilen i leno kolane,
beli nižani merdžane.

4.

Ne tju mu male kolane,
Ne�??tju�??mu�??beli�??merdžane.
Ja če si ljuba Nikola,
Nikola, mlada komita.
Ja če si ljuba Nikola,
Nikola, mlada komita.

5.

Čakam go male da dojde,
v gora zelena da ida.
V gora zelena da ida,
mlada komita da stana.
Mlada komita da stana,
na ramo puška da nosja.


Source

-
Boîte à outils


RSS     ATOM