Моли се на Бога, Маце (Moli se na Boga, Mace)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Моли се на Бога, Маце

Моли се на Бога, Маце, моли се на Бога.
Моли се на Бога, Маце, роса да зароси.
Роса да зароси, Маце, роса да зароси,
роса да зароси, Маце, Струма да дотече.
Струма да дотече, Маце, Струма да дотече,
Струма да дотече, Маце, сандък да довлече.
Во сандъко има, Маце, во сандъко има,
во сандъко има, Маце, една десна ръка.
На ръката има, Маце, на ръката има,
на ръката има, Маце, пръстен бурманлия.
На пръстено пише, Маце, на пръстено пише,
на пръстено пише, Маце, име Гоце Делчев.
Тебе ти се пада, Маце, тебе ти се пада,
тебе ти се пада, Маце, пръстено да носиш.
Пръстено да носиш, Маце, пръстено да носиш.
Пръстено да носиш, Маце, четата да водиш.

Moli se na Boga, Mace

Moli se na Boga, Mace, moli se na Boga.
Moli se na Boga, Mace, rosa da zarosi.
Rosa da zarosi, Mace, rosa da zarosi,
rosa da zarosi, Mace, Struma da doteče.
Struma da doteče, Mace, Struma da doteče,
Struma da doteče, Mace, sandyk da dovleče.
Vo sandyko ima, Mace, vo sandyko ima,
vo sandyko ima, Mace, edna desna ryka.
Na rykata ima, Mace, na rykata ima,
na rykata ima, Mace, prysten burmanlija.
Na prysteno piše, Mace, na prysteno piše,
na prysteno piše, Mace, ime Goce Delčev.
Tebe ti se pada, Mace, tebe ti se pada,
tebe ti se pada, Mace, prysteno da nosiš.
Prysteno da nosiš, Mace, prysteno da nosiš.
Prysteno da nosiš, Mace, četata da vodiš.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM