Деветстота осма година (Devetstota osma godina)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Деветстота осма година

Деветстота осма година (x3)
дойде време на урието.
Деветстота осма година
дойде време на урието.
Ветер дувна от Стамбола (x2)
царот стана от престола.
Ветер дувна от Стамбола
царот стана от престола.
Шукри паша на стол седи. (x2)
На стол седи, кафе пие,
кафе пие, сбор сборуе.
На стол седи, кафе пие,
кафе пие, сбор сборуе.
Послушайте, солунчани (x2)
Сберете се на меджлисо
Дайте изин на урието (x2)
да се вратат войводите.

Devetstota osma godina

Devetstota osma godina (x3)
dojde vreme na urieto.
Devetstota osma godina
dojde vreme na urieto.
Veter duvna ot Stambola (x2)
carot stana ot prestola.
Veter duvna ot Stambola
carot stana ot prestola.
Šukri paša na stol sedi. (x2)
Na stol sedi, kafe pie,
kafe pie, sbor sborue.
Na stol sedi, kafe pie,
kafe pie, sbor sborue.
Poslušajte, solunčani (x2)
Sberete se na medžliso
Dajte izin na urieto (x2)
da se vratat vojvodite.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM