Armenian folk dances

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...


Copied from Wikipedia


 • Kochari (Քոչարի) - Kochari is one of the most popular dances of Armenians. Kochari is danced in a group of men and women and is known for its tune played on the zurna.
 • Shalakho(Շալախօ) - A dance for men from Ancient Armenia. It is performed in dance studios by men, but danced at public gatherings by women as well.
 • Tamzara (Թամզարա)
 • Yarkhushta (Յարխուշտա) - Yarkhushta is a martial dance from the Taron and Aghdznik regions of Western Armenia.
 • Berd (Բերդապար) - Berd is a dance famous for having a circle of men stand on the shoulders of another circle and rotate. Berd means "fortress" in Armenian and is named accordingly because of the shape the dancers make.
 • Shirkhani (Շիրխանի)
 • Harsnapar (Հարսնապար) - from the Armenian hars which means bride, and par which translates to dance. The bride is shown dancing a solo and may possibly feature the bridesmaids.
 • Artsvapar (Արծվապար) - a highland dance, associated with the eagle's flight, and an echo of ancient pagan rituals, one of the main elements of which was the image of an eagle (Arm. Արծիվ).
 • Gorani (Գորանի)
 • Gyond (Գյոնդ or Գյովնդ)
 • Menapar (Մենապար) - Menapar translates to "solo." It may feature a man or woman. Normally, if a man is the one dancing, the music will be fast-paced and in the case of a woman, a slower, more elegant music will play.
 • Nazpar (Նազպար)
 • Shurjpar (Շուրջպար)
 • Souserapar (Սուսերապար)
 • Papuri (Փափուռի)
 • Zuykpar (Զույգապար) - Zuykpar is a duet done by a man and woman. It features a liveliness to it and normally includes both dancers doing symmetrical movements.
 • Uzundara[4][5]
 • Ververi (Վերվերի)
 • Msho Khr (Մշոյ խըռ) - originated in the region of Մուշ (Moush).
 • Lorke (Լորկէ)
 • Tsakhkadzori (Ծաղկաձորի)
 • Karno kochari (Կարնոյ քոչարի) - Very similar to Kochari, originated in region of Կարին (Karin).
 • Ishkhanats par (Իշխանաց պար) - Also known as the "Lords' dance".
 • Fndzhan (Ֆնջան)
 • Kertsi (Քերծի)
 • Kajats khagh (Քաջաց խաղ)
 • Tamour agha (Թամուր աղա)
 • Trtghouk (Թրթռուկ)
 • Srabar (Սրաբար)
 • Asdvadzatsna (Աստուածածնայ պար)
 • Tars par (Թարս պար)
 • Loutki (Լուտկի)
 • Yerek votk (Երեք ոտք)
 • Tchotchk (Ճոճք)
 • Khnamineri par (Խնամիների պար)
 • Khosh bilazig (Խոշ բիլազիգ)


Regional dances

 • Arabkir (Արաբկիրի Պար) - A dance from the Armenian city of Arabkir.
 • Kesabian (Քեսապական) - The Kesabian dance came from the city of Kesab, Syria.
 • Laz bar - originated among the fishermen of the Black Sea
 • Moosh (or Muş, or Mus, Մշո Պար) - a mixed dance from the district of Moush/Taron, west of Lake Van.
 • Sasnapar (Սասնապար) - a popular dance common at weddings and other cultural gatherings. It originated in the city of Sasun.
 • Vagharshapatian (Վաղարշապատյան)- originated in Vagharshapat now known as Ejmiatsin.
 • Zeytouni (Զեյթունի պար) - originated in Zeytun.
 • Varaka Lerneri Bar
 • Lezginka Par
-
Boîte à outils


RSS     ATOM