Стојна девојка два танца води (Stojna devojka dva tanca vodi)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=YI4at7BZwMg


Стојна девојка два танца води

Стојна девојка два танца води,
два танца води.
На глава носи перо реснато,
перо реснато.
Оздола иде Димко делија,
Димко делија,
оздола иде, коња игрува,
коња игрува.
Зема на Стојна перо реснато,
перо реснато.
На сиот глас е Стојна викнала,
Стојна викнала.
- „Да ме дочујат до девет браќа,
до девет браќа,
да си го фанат Димко делија,
Димко делија."
- „Ни го карајте, ни го судете,
ни го судете,
сал у мој раце вие го дајте,
вие го дајте."
- „Ја ќе го судам Димко делија,
Димко делија,
ја ќе го судам, судам пресудам,
мој да си биде."

Stojna devojka dva tanca vodi

Stojna devojka dva tanca vodi,
dva tanca vodi.
Na glava nosi pero resnato,
pero resnato.
Ozdola ide Dimko delija,
Dimko delija,
ozdola ide, konja igruva,
konja igruva.
Zema na Stojna pero resnato,
pero resnato.
Na siot glas e Stojna viknala,
Stojna viknala.
- „Da me dočujat do devet brakja,
do devet brakja,
da si go fanat Dimko delija,
Dimko delija."
- „Ni go karajte, ni go sudete,
ni go sudete,
sal u moj race vie go dajte,
vie go dajte."
- „Ja kje go sudam Dimko delija,
Dimko delija,
ja kje go sudam, sudam presudam,
moj da si bide."
-
Boîte à outils


RSS     ATOM