Ој девојче бело и црвено (Oj devojče belo i crveno)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=RVRYG_mMoUs
Oj devojče belo i crveno - Violeta Tomovska


Ој девојче бело и црвено

Ој девојче бело и црвено
како тебе моме нигде не најдов.
Каква мајка беше
тебе што те роди
тебе што те роди
толку убава?
Дали си Гркинка
или Македонка,
цел свет да се чуди
на твојта убост?
Мојта мајка беше
лична симпатична,
и мене ме роди
уште полична.

Oj devojče belo i crveno

Oj devojče belo i crveno
kako tebe mome nigde ne naјdov.
Kakva maјka beše
tebe što te rodi
tebe što te rodi
tolku ubava?
Dali si Grkinka
ili Makedonka,
cel svet da se čudi
na tvojta ubost?
Mojta majka beše
lična simpatična,
i mene me rodi
ušte polična.

Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM