Охрид (Ohrid)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Охрид

Охрид, Охрид, убав, мил
ја со солзи те оставив,
езерото убаво
тага в срце ми остави.
Дење, ноќе плачам
на срцето рана имам
зошто мајко јас отидов
во туѓа туѓина.
Со мојата мила секоја вечер
шетам по езеро јас.
Устата й, косата й
сон за мене останаа,
устата й, очите й
сон за мене останаа.
А кому е жално либе,
а кому е мачно душо,
цел живот да те имам
и да умрам в туѓина.
Охрид, Охрид, убав, мил
јас отидов надалеку.
Не знам дали ќе се вратам јас,
не знам дали ќе те видам јас.
Либето да го видам
секој ден за мене плаче,
да се вратам, да ја видам,
за неа да умрам јас.

Ohrid

Ohrid, Ohrid, ubav, mil
ja so solzi te ostaviv,
ezeroto ubavo
taga v srce mi ostavi.
Denje, nokјe plačam
na srceto rana imam
zošto majko jas otidov
v tugja tugјina.
So mojta mila seka večer
šetam po ezero jas.
Ustata i, kosata i
son za mene ostanaa,
ustata i, očite i
son za mene ostanaa.
A komu e žalno libe,
a komu e mačno dušo,
cel život da te imam
i da umram v tugjina.
Ohrid, Ohrid, ubav, mil
jas otidov nadaleku.
Ne znam dali kje se vratam jas,
ne znam dali kje te vidam jas.
Libeto da go vidam
sekoj den za mene plače,
da se vratam, da ja vidam,
za nea da umram jas.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM