Моме оди за вода (Mome odi za voda)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=-nmyF8eaQCk
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=D1qHzNxGsso

Мома оди за вода

Мома оди за вода,
и беќаро по неа:
- Постој моме, почекај,
да ти речам до два збора.
Дејгиди моме убаво,
дејгиди севдо голема.
- Да ми дадиш тро вода,
да улада срцето.
Се измами момето,
му подаде стомнето.
Дејгиди моме убаво,
дејгиди севдо голема.
Тој не фати стомнето,
тук ѝ фати раката.
Ја префрли на коња,
ѝ го скрши прстено.
Дејгиди моме убаво,
дејгиди севдо голема.
Каку ветар вееше,
така коњот бегаше.
Како роса росеше,
така мома плачеше.
Дејгиди моме убаво,
дејгиди севдо голема.

Moma odi za voda

Moma odi za voda,
i bekjaro po nea:
- Postoj mome, počekaj,
da ti rečam do dva zbora.
Dejgidi mome ubavo,
dejgidi sevdo golema.
- Da mi dadiš tro voda,
da ulada srceto.
Se izmami mometo,
mu podade stomneto.
Dejgidi mome ubavo,
dejgidi sevdo golema.
Toj ne fati stomneto,
tuk ì fati rakata.
Ja prefrli na konja,
ì go skrši prsteno.
Dejgidi mome ubavo,
dejgidi sevdo golema.
Kaku vetar veeše,
taka konjot begaše.
Kako rosa roseše,
taka moma plačeše.
Dejgidi mome ubavo,
dejgidi sevdo golema.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM