Лихнида кајче веслаше (Lihnida kajče veslaše)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=3ljmk3MqaNA


Лихнида кајче веслаше

Лихнида кајче веслаше во Охридското Езеро.
Наспроти нејзе рибари, рибари, рибари стари другари.
Рибари, стари другари, кротко веслајте кајчето,
да не ми прајте бранови, бранови, рацете да си одморам.

Рефрен:

|: Лихнида кајче веслаше
  во Охридското Езеро.
  Тивко си песна пееше:
  "Билјана платно белеше." :|
instrumental
Лихнидо, моме, Лихнидо, ако ти прајме бранови со весло
ќе ги скротиме, скротиме, со љубов ќе те гледаме.
Не сакам да ги скротите, не сакам да ме гледате.
Јас сакам дивно езеро, езеро, душата да си одморам.

Рефрен...

Lihnida kajče veslaše

Lihnida kajče veslaše vo Ohridskoto Еzero.
Nasproti nejze ribari, ribari, ribari stari drugari.
Ribari, stari drugari, krotko veslajte kajčeto,
da ne mi prajte branovi, branovi, racete da si odmoram.

Refren:

|: Lihnida kajče veslaše
  vo Ohridskoto Ezero.
  Tivko si pesna peeše:
  "Biljana platno beleše." :|
instrumental
Lihnido, mome, Lihnido, ako ti prajme branovi so veslo
kje gi skrotime, skrotime, so ljubov kje te gledame.
Ne sakam da gi skrotite, ne sakam da me gledate.
Jas sakam divno ezero, ezero, dušata da si odmoram.

Refren...


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM