Каде си тръгнала, Кито (Kade si trъgnala, Kito)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Каде си тръгнала, Кито

Каде си тръгнала, Кито,
боса на жетва ? (x2)
Кито ле, първи мераку, леле,
Кито ле, първа изгоро.
Боса на жетва, Кито,
Со сърп на рамо,
со сърп на рамо, Кито,
со стомна во рака ?
Кито ле, първи мераку, леле,
Кито ле, първа изгоро.
Фърли си сърпо, Кито,
елей со мене,
скърши си стомна, Кито,
търгай со мене.
Кито ле, първи мераку, леле,
Кито ле, първа изгоро.

Kade si trygnala, Kito

Kade si trygnala, Kito,
bosa na žetva ? (x2)
Kito le, pyrvi meraku, lele,
Kito le, pyrva izgoro.
Bosa na žetva, Kito,
So syrp na ramo,
so syrp na ramo, Kito,
so stomna vo raka ?
Kito le, pyrvi meraku, lele,
Kito le, pyrva izgoro.
Fyrli si syrpo, Kito,
elej so mene,
skyrši si stomna, Kito,
tyrgaj so mene.
Kito le, pyrvi meraku, lele,
Kito le, pyrva izgoro.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM