Дедо мили, златни (Dedo mili, zlatni)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=5XcDwrCM3tw


Дедо мили, златни

1.

Дедо оди на пазар, коња јава без самар.
Дедо мили, златни, бабина прва љубов,
дедо мили, златни, бабиново момче.
Баба јава на муле, дедо пуши со луле.
Дедо мили, златни, бабина прва љубов,
дедо мили, златни, бабиново момче.

2.

Дедо оди на бостано, баба праша са фустано.
Дедо мили, златни, бабина прва љубов,
дедо мили, златни, бабиново момче.
Баба иде од нивата, дедо гледа во тавата
Дедо мили, златни, бабина прва љубов,
дедо мили, златни, бабиново момче.

3.

Дедо иде на ручок, баба пече цел кравчо.
Дедо мили, златни, бабина прва љубов,
дедо мили, златни, бабиново момче.
Баба преде на вретено, дедо јаде печено.
Дедо мили, златни, бабина прва љубов,
дедо мили, златни, бабиново момче.

4.

Дедо оди за пиперки, баба гали двете ќерки.
Дедо мили, златни, бабина прва љубов,
дедо мили, златни, бабиново момче.
Баба јаде пиперка, дедо свири на шупелка.
Дедо мили, златни, бабина прва љубов,
дедо мили, златни, бабиново момче

Dedo mili, zlatni

1.

Dedo odi na pazar, konja java bez samar.
Dedo mili, zlatni, babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni, babinovo momče.
Baba java na mule, dedo puši so lule.
Dedo mili, zlatni, babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni, babinovo momče.

2.

Dedo odi na bostano, baba praša sa fustano.
Dedo mili, zlatni, babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni, babinovo momče.
Baba ide od nivata, dedo gleda vo tavata
Dedo mili, zlatni, babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni, babinovo momče.

3.

Dedo ide na ručok, baba peče cel kravčo.
Dedo mili, zlatni, babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni, babinovo momče.
Baba prede na vreteno, dedo jade pečeno.
Dedo mili, zlatni, babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni, babinovo momče.

4.

Dedo odi za piperki, baba gali dvete kjerki.
Dedo mili, zlatni, babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni, babinovo momče.
Baba jade piperka, dedo sviri na šupelka.
Dedo mili, zlatni, babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni, babinovo momče


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM