Главава ме боли (Glavava me boli)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=A0G3zSVXTSM


Главава ме боли

Што ме боли главава, ле,
главава ме боли.
- За главата - фино фесе,
одозгора стодрам пискул.
Шарено, плетено, со срма, ле, везено.
А, што велиш, малој моме, да те глава боли!?
Што ме боли гâрлово, ле,
гâрлово ме боли.
- За гâрлото - кован гердан,
за челото - алтанче,
за главата - фино фесе,
одозгора стодрам пискул.
Шарено, плетено, со срма, ле, везено.
А, што велиш, малој моме, да те глава боли!?

Glavava me boli

Što me boli glavava, le,
glavava me boli.
- Za glavata - fino fese,
odozgora stodram piskul.
Šareno, pleteno, so srma, le, vezeno.
A, što veliš, maloj mome, da te glava boli!?
Što me boli gârlovo, le,
gârlovo me boli.
- Za gârloto - kovan gerdan,
za čeloto - altanče,
za glavata - fino fese,
odozgora stodram piskul.
Šareno, pleteno, so srma, le, vezeno.
A, što veliš, maloj mome, da te glava boli!?
-
Boîte à outils


RSS     ATOM