Болна е легнала убава Калина (Bolna e legnala ubava Kalina)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Болна е легнала убава Калина

Ајде разболе се млада, убава Калина
Во поле широко, џанум, под Пирин планина
Во поле широко, џанум, под Пирин планина
Ајде никој нема, џанум, Калина да види
Само едно горско пиле, пиле соколенце
во клунче и вода носи с крилца сенка држи.
Ајде го запраша, џанум, убава Калина
Ој ти море горско пиле, пиле соколенце
Што ми с клунче вода носиш с крилца сенка држиш.
Дали чекаш јас да умрам очи да испиеш
Или мојто бело лице ти да го исколвеш
Ил од мојте руси коси гнездо да направиш.
Помниш ли, бре горска вило, убава Калино,
Кога турци запалија кај Пирин планина
Сите пилци изгороа па и моите крилја
Сите по пат што минаа се ме оставија,
Само ти ме зеде Каљо в пазува ме стави
Твојата добрина, Каљо јас не ја забравив.

Bolna e legnala ubava Kalina

Bolna e legnala mlada ubava Kalina
Vo pole zeleno, džanum, pod Pirin planina
Vo pole zeleno, džanum, pod Pirin planina
Ajde nikoj nema, džanym, Kalina da vidi
Samo edno gorsko pile pile sokolence
So kliunče i voda nosi s krilca senka dyrži.
Ajde go zaprašta, džanum, ubava Kalina
Oj mi tebe gorsko pile, pile sokolence
Što mi s kljunče voda nosiš s krilca senki dyržiš.
Dali čekaš jaz da umram oči da izpieš
Ili mojto belo lice ti da go izkolveš
Il ot mojte rusi kosi gnezdo da napraviš.
Pomniš li, bre gorsko pile, ubava Kalina,
Koga turci zapalija pod Pirin planina
Site pilci izgoruva pa i mojte krilja
Site po pat što minaa se me ostavia,
Samo ti me zede Kalao v pazuva me stopli
Tvojata dobrina, Kalao az ne ja zabravih.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM