Болен лежи млад Стојан (Bolen leži mlad Stojan)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Болен лежи млад Стоjaн

Болен лежи млад Стојан,
болен лежи, ќе умре.
Над глава му младата невеста
со машко дете на раце.
Солзи рони, солзите й капат
по Стојаново лице.
Стојан ми се разбуди,
на Невена говори:
Ој, Невено, ти млада невесто,
што ми лади лицето ?
Дали ситна роса подросува
или силни дождови ?
Ниту роса подросува,
ниту силни дождови.
Мојте солзи по лице ти капат
од селански неправдини.
Мојте солзи по лице ти капат
од селански неправдини.
Сношти вечер на чешмата
селани се збираа.
Збор збореа кога ти ќе умреш,
дете да ми удават,
мене млада далеку да однесат
и за пари да продадат.

Bolen leži mlad Stojan

Bolen leži mlad Stojan,
bolen leži, ke umre.
Nad glava mu mladata nevesta
sо maško dete na race.
Solzi roni, solzite i kapat
po Stojanovo lice.
Stojan mi se razbudi,
na Nevena govori:
Oj, Neveno, ti mlada nevesto,
što mi ladi liceto ?
Dali sitna rosa podrosuva
ili silni doždovi ?
Nitu rosa podrosuva,
nitu silni doždovi.
Mojte solzi po lice ti kapat
od selanski nepravdini.
Mojte solzi po lice ti kapat
od selanski nepravdini.
Snošti večer na češmata
selani se zbiraa.
Zbor zborea koga ti ke umreš,
dete da mi udavat,
mene mlada daleku da odnesat
i za pari da prodadat.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM