Ајде да одиме во Битола (Ajde da odime vo Bitola)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=hGO5eDigzls
Duet Kuculova-Andreevski


Sommaire

Ајде да одиме во Битола

Ајде да одиме во Битола,
во Битола, Широк Сокак.
Таму, таму има моми убави
бели, црвени, баш македонски.
Ајде да одиме на меана,
во меана, Тумбе Кафе.
Таму, таму има рујно вино,
песни весели, баш македонски.
Ајде да одиме на Пелистер,
на Пелистер, Бегова Чешма.
Таму пеат, играат Македонци,
оро комитско, баш македонско!

Ajde da odime vo Bitola

Ajde da odime vo Bitola,
vo Bitola, Širok Sokak.
Tamu, tamu ima momi ubavi
beli, crveni, baš makedonski.
Ajde da odime na meana,
vo meana, Tumbe Kafe.
Tamu, tamu ima rujno vino,
pesni veseli, baš makedonski.
Ajde da odime na Pelister,
na Pelister, Begova Češma.
Tamu peat, igraat Makedonci,
oro komitsko, baš makedonsko!

English Let's go to Bitola

Let's go to Bitola,
to Bitola, Shirok Sokak.
There, there they have beautiful girls,
white, red, and so very Macedonian.
Let us go to a restaurant,
to a restaurant, Tumbe Kafe.
There, there they have red wine,
joyful songs, so very Macedonian.
Let's go to Pelister,
to Pelister, Begova Cheshma.
There sing and dance Macedonians,
a komita oro, so very Macedonian!

Source

-
Boîte à outils


RSS     ATOM