Ајде вино пијам (Ajde vino pijam)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=NtAF7Q9Ohjc
Stevče Stojkovski - Ajde vino pijam
VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=VZKEiFOAD4Y
Chalgia sound system - Ajde vino pijam
MP3 http://www.pesna.org/song.asp?id=469


Ајде вино пијам

Ајде вино пијам, леле вино пијам
непара го пијам леле, леле, непара го пијам.
Ајде на ракија леле, на ракија
мошне сум мераклија леле, леле, многу сум мераклија.
Ајде коња јавам, леле коња јавам
коњче аџамија, леле, коњче аџамија
море јас го терам, леле јас го терам
на студен кладенец леле, леле на студен кладенец.
Ајде тој ме носи, леле тој ме носи
на момини порти леле, леле на момини порти.
Ајде пусти порти, леле пусти порти
тешко затворени леле, леле тешко затворени.
Ајде не сум пиле, леле не сум пиле,
порти да прелетам леле, леле порти да прелетам,
ајде не сум змија леле, не сум змија
здола да се проврам леле, леле либе да си видам.

Ajde vino pijam

Ajde vino pijam, lele vino pijam
nepara go pijam lele, lele, nepara go pijam.
Ajde na rakija lele, na rakija
mošne sum meraklija lele, lele, mnogu sum meraklija.
Ajde konja javam, lele konja javam
konjče adžamija, lele, konjče adžamija
more jas go teram, lele jas go teram
na studen kladenec lele, lele na studen kladenec.
Ajde toj me nosi, lele toj me nosi
na momini porti lele, lele na momini porti.
Ajde pusti porti, lele pusti porti
teško zatvoreni lele, lele teško zatvoreni.
Ajde ne sum pile, lele ne sum pile,
porti da preletam lele, lele porti da preletam,
ajde ne sum zmija lele, ne sum zmija
zdola da se provram lele, lele libe da si vidam.

Source

Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM