Ајде, камен Јано (Ajde, kamen Jano)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=D1qKRzbjqMo


Ајде, камен Јано

Ајде, камен Јано, камен, бре, душо,
ајде, камен да се сториш,
Јано, в раце да ми падниш.
Ајде, бинек би те сторил, бре, Јано,
ајде, на малата врата,
ајде, од десната страна.
Ај, на бинек да стапнам, бре, Јано,
ајде, на коњ да се качам,
Јано, в Цариград да одам.
Ајде, в Цариград да одам, бре, Јано,
ајде, ѓердан да ти купам,
Јано, за белото грло.

Ajde, kamen Jano

Ajde, kamen Jano, kamen, bre, dušo,
ajde, kamen da se storiš,
Jano, v race da mi padniš.
Ajde, binek bi te storil, bre, Jano,
ajde, na malata vrata,
ajde, od desnata strana.
Aj, na binek da stapnam, bre, Jano,
ajde, na konj da se kačam,
Jano, v Carigrad da odam.
Ajde, v Carigrad da odam, bre, Jano,
ajde, gjerdan da ti kupam,
Jano, za beloto grlo.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM