Јана мајка љуто колне (Jana majka ljuto kolne)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Јана мајка љуто колне

Јана, мајка, џанум, љуто колне,
што ме даде, мајко, надалеку.
/ Надалеку, преку Вардар,
аман, аман, преку Вардар. /
Преку Вардар мајко, у бегови.
Преку Вардар мајко, у бегови.
/ Да им метам рамни двори,
рамни двори, шимширови. /
Да не можам, џанум, да се видам.
Да не можам, џанум, да се видам.
/ Ни со мајка, ни со татко,
ни со моето прво либе. /

Jana majka ljuto kolne

Jana, majka, džanum, ljuto kolne,
što me dade, majko, nadaleku.
/ Nadaleku, preku Vardar,
aman, aman, preku Vardar. /
Preku Vardar majko, u begovi.
Preku Vardar majko, u begovi.
/ Da im metam ramni dvori,
ramni dvori, šimširovi. /
Da ne možam, džanum, da se vidam.
Da ne možam, džanum, da se vidam.
/ Ni so majka, ni so tatko,
ni so moeto prvo libe. /
-
Boîte à outils


RSS     ATOM